INLEIDING

Voor u ligt het projectplan van de stichting Majstro. Het plan beschrijft de visie en doelstelling van de stichting. In dit projectplan beschrijven we in het kort een aantal aspecten die op hoofdlijnen inzichtelijk moeten maken wat wij voor ogen hebben en vanuit welke uitgangspunten wij denken en werken. Dit plan op hoofdlijnen zal de basis vormen van een meer gedetailleerd plan dat nodig is voor het realiseren van wooninitiatief Majstro.

WOONINITIATIEF MAJSTRO Wij zijn ouders, ieder met een gehandicapt kind. Vanuit de Maartenschool te Nijmegen, waar onze kinderen op school hebben gezeten, hebben wij al jaren contact. Wij hebben eenzelfde visie op de toekomst van onze kinderen en hebben besloten dat we samen gaan werken om die toekomstplannen te realiseren. Wij beschouwen een passende, gezamenlijke woning, waarin wonen, zorg en evt. dagbesteding georganiseerd kan worden (een wooninitiatief) als een essentieel onderdeel van die toekomst. Ons project noemen we ‘Majstro’. ‘Majstro’ verwijst in Esperanto naar ‘leermeester’; wij leren continu van onze kinderen en hoe zij in het leven staan. Onze stichting van waaruit we het wooninitiatief gaan realiseren, draagt dezelfde naam.

ONZE KINDEREN Onze kinderen zijn 3 jongens, Siebe (2001), Teun (2003) en Julian (2000). Ze zijn allen meervoudig gehandicapt en hebben gemeen dat ze de rest van hun leven afhankelijk zullen zijn van anderen in bijna alles wat ze doen. Onze kinderen passen goed bij elkaar en kennen elkaar al jaren, via school en/of van logeerweekenden. Wij zijn er daarom van overtuigd dat zij uitstekend een gezamenlijke toekomst kunnen hebben. We stellen onze kinderen individueel voor onder 'toekomstige bewoners' elders op deze website.

WAT WILLEN WIJ? Wij zullen in eerste instantie als ouders van 3 jongens het wooninitiatief Majstro opstarten. In een later stadium (als locatie en organisatie grotendeels geregeld zijn) willen we een aantal ouders erbij betrekken, zodat het totaal aantal bewoners gaat uitkomen op plusminus 8. Ons uitgangspunt is dat wij verantwoordelijkheid willen blijven dragen voor het geluk en welzijn van onze kinderen en om dat maximaal te kunnen bereiken willen we voor een groot gedeelte de regie in eigen hand houden. Dit uitgangspunt heeft wat ons betreft de volgende consequenties voor het wooninitiatief:

  • Als ouders zijn we maximaal betrokken bij de organisatie van wonen en zorg van onze kinderen.
  • Wonen en zorg worden losgekoppeld en apart geregeld. Daardoor zal het mogelijk zijn maximaal de regie te hebben en te behouden en zorg op maat in te kopen. Zorg wordt georganiseerd door de stichting Zorgwiel (zie hoofdstuk Zorg).
  • Het wooninitiatief zal een kleinschalig en huiselijk karakter hebben.
  • Van ouders die zich in een later stadium gaan aansluiten verwachten we eenzelfde betrokkenheid en instelling en instemming met onze visie en het projectplan.
  • De samenstelling van de groep is wat ons betreft essentieel. Onze kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden verder maximaal ontwikkelen. We willen uiteindelijk een groep bewoners met een gemengd profiel. Daarmee wordt bedoeld dat bewoners een verschillend ontwikkelingsniveau kunnen hebben en dat de groep kan bestaan uit bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel en bewoners die volledig zelfstandig mobiel zijn.
  • We streven naar een stabiele groepssamenstelling die gemengd zal zijn en bestaat uit kinderen in nauw aansluitende levensfasen. Heel concreet betekent dit dat we er naar streven dat de bewoners een leeftijd zullen hebben van 17 tot 27 jaar bij de opening van de gezamenlijke woning. Wat ons betreft is het uitgangspunt dat de groep bewoners samen oud wordt.
  • We willen in een later stadium onderzoeken of het mogelijk is voor de bewoners voor wie dat tot de mogelijkheden behoort dagbesteding te organiseren binnen het huis. Een aantal bewoners zal wellicht buitenshuis een dagbesteding zoeken die weer nauwer aansluit bij hun capaciteiten. Het organiseren van dagbesteding binnen het huis zal nog niet worden uitgewerkt in dit plan.   
 

ZORG

SAMENWERKING MET STICHTING ZORGWIEL Onze kinderen zijn zorgintensieve jongeren die continu zorg of toezicht nodig hebben. De zorg, die sterk zal verschillen per bewoner, wordt op maat ingekocht vanuit de PGB budgetten. Wij hebben overeenstemming bereikt met Stichting Zorgwiel (www.zorgwiel.nl) die voor de toekomstige bewoners van ons wooninitiatief de zorg zal organiseren en uitvoeren.

Zorgwiel is een stichting die voor een klein aantal (momenteel 7) relatief kleine wooninitiatieven (vergelijkbaar met het onze) de zorg regelt. Zorgwiel neemt de zorgverleners in dienst en stemt inzet van de zorg via maatwerk af op de behoefte van de gezamenlijke groep bewoners. Zorgwiel werkt met vast personeel op een bepaalde locatie, wat perfect past bij de behoefte van de bewoners die gebaat zijn bij het opbouwen van een langdurige relatie. Er zal 24 uur per dag begeleiding en verzorging aanwezig zijn. Overdag met een team bestaande uit een (meewerkend) teamleider, persoonlijke begeleiders en assistent begeleiders en in de nacht zal een persoonlijk begeleider slaap- en waakdienst hebben. De inzet van zorg en het aannemen van personeel door Zorgwiel zal in nauw overleg met de ouders van de bewoners gebeuren. De zorg wordt volledig betaald uit de PGB’s van de bewoners (zie hoofdstuk Financiën).

VISIE OP SAMENSTELLING UITEINDELIJKE GROEP De samenstelling van de groep is belangrijk om van het wooninitiatief een succes te maken. We streven naar een gevarieerde groep van 10 bewoners. De groep zal gevarieerd zijn in de mate van verstandelijk functioneren en lichamelijke beperkingen. Ondanks het functioneren op verschillend niveau, is het belangrijk dat nieuw te selecteren bewoners bij elkaar passen en bijvoorbeeld allemaal baat hebben bij regelmaat en een begeleidingspatroon met veel structuur. Een gevarieerde groep van bewoners heeft een aantal voordelen: 

  • Voor de bewoners die functioneren op een wat hoger niveau zal het stimulerend werken om medebewoners te helpen.
  • Bewoners die functioneren op een lager niveau zullen worden gestimuleerd door medebewoners die wat meer kunnen en daardoor worden uitgedaagd zich maximaal te blijven ontwikkelen.
  • Een gemengde groep biedt richting de toekomst maximale mogelijkheden voor continuïteit.

 Deze visie op diversiteit is sturend in de uiteindelijke samenstelling van de groep bewoners.  

WONEN

LOCATIE Onze kinderen houden van levendigheid om zich heen, van winkelen en mensen kijken. Daarom willen we het wooninitiatief in een stad vestigen, met als voorkeur Nijmegen of een dorpskern rondom Nijmegen met voldoende levendigheid. Siebe, Teun en Julian wonen respectievelijk in Nijmegen, Nijmegen en Groesbeek. Nijmegen ligt dus centraal en op korte afstand van alle ouders en is gemakkelijk bereikbaar. Vanuit de woning zullen de bewoners relatief gemakkelijk met hun begeleiders de stad of de dorpskern in moeten kunnen gaan. Het is daarom belangrijk dat er in de nabijheid openbaar vervoer (bus) beschikbaar is. Een tuin met terras of een nabijgelegen park biedt de bewoners de mogelijkheid om buiten te eten en spellen te doen. Daarnaast vinden we maatschappelijke betrokkenheid van de omgeving een belangrijk aspect bij het vinden en bepalen van een goede locatie.

PLAN VAN WENSEN Om tot een helder concreet plan te komen hebben wij de afgelopen jaren verschillende bestaande wooninitiatieven bezocht en bekeken. We hebben uitgebreid gesproken met ouders van andere wooninitiatieven en gehoord wat er bij hen wel en niet goed is gegaan. Zodoende hebben we een goed beeld gekregen van de "best practice” van die wooninitiatieven en dat als uitgangspunt gebruikt om ons plan van wensen voor wooninitiatief Majstro helder te krijgen.

Hieronder staat in tabelvorm hoe wij de indeling van de bij voorkeur gelijkvloerse woning idealiter zien.

 

Aantal

Beschrijving

Oppervlakte (in m2)

Gezamenlijke ruimtes

 

Entree en gangen

Nader te bepalen

 

1

Woonkamer / keuken (a)

100

 

2

Badruimte (incl. wc)

14

 

1

Wasruimte

11

 

2

Berging

4

 

1

Invalidetoilet

3

 

1

CV ruimte

2

Privé ruimtes

10

Zit/slaapkamer (b)

23

Extra ruimte

1

Zit/slaapkamer (c)

23

 

(a) De totale oppervlakte van het gezamenlijke woon- en kookgedeelte van de woning zal ± 100 m2 moeten zijn. Dit kan, afhankelijk van de situatie ook bestaan uit een aparte eetkeuken en woongedeelte die gezamenlijk ongeveer 100 m2 zijn.

(b) De privé zit/slaapkamers van de bewoners worden door de bewoners zelf ingericht en krijgen daardoor een eigen sfeer die helemaal past bij de bewoner. Deze ruimtes krijgen geen eigen badkamer, maar wel een kleine wasbak.

(c) Er is 1 extra slaapkamer nodig voor de slaapwacht. Deze kamer wordt voorzien van een douche en daarnaast van aansluitingen die nodig zijn om de bewoners ’s nachts via een intercom te "bewaken”.

FINANCIËN

FINANCIËLE SITUATIE Wonen: Wij willen met de gemeente Nijmegen of een plaats in de omgeving en een woningcorporatie zoeken naar een bestaand gebouw dat aangepast kan worden of besluiten tot een nieuw te bouwen woning. Voor de inrichting en aanpassingen gaan we vanuit de stichting op zoek naar fondsen. De huur wordt opgebracht vanuit de Wajong uitkering die onze kinderen krijgen zodra ze 18 jaar zijn. Zorg: Om voldoende zorg te kunnen inkopen is het nodig dat de kinderen een indicatie hebben met zorgzwaartepakket 5 of hoger. Voor Siebe, Teun en Julian is dat het geval, voor andere toekomstige bewoners zal ook gekeken worden naar de zorgzwaartepakketten.

ZORG Zorg zal helemaal georganiseerd worden door Stichting Zorgwiel. De zorg wordt op jaarbasis gezamenlijk ingekocht bij Stichting Zorgwiel en de bewoners krijgen op maat de zorg die per persoon nodig is. Om voldoende zorg te kunnen inkopen is het nodig dat de bewoners een indicatie hebben met zorgzwaartepakket 5 of hoger. Voor Siebe, Teun en Julian is dat het geval, voor andere toekomstige bewoners zal ook gekeken worden naar de zorgzwaartepakketten. Zodra de locatie van de woning bekend is en de financiering en planning van de bouw of verbouwing rond is, zal de huidige groep van 3 kinderen worden uitgebreid met nog 6 toekomstige bewoners.

WONEN Wij willen met een woningcorporatie of investeerder, eventueel in samenspraak met de betreffende gemeente, zoeken naar een bestaand gebouw dat aangepast kan worden of besluiten tot een nieuw te bouwen woning. De ouders betalen samen een bijdrage van € 25.000 voor de inrichting en aanpassing van de woning. Daarnaast zullen de ouders, vanuit de stichting, de drijvende kracht zijn achter het zoeken naar fondsen voor de verdere inrichting van de woning. De huur zal worden opgebracht vanuit de Wajong uitkering die de bewoners (gaan) krijgen. Dit onderdeel (financiën) van het plan wordt met de betreffende woningcorporatie of investeerder verder uitgewerkt.

PLANNING

TIJDSLIJNEN Medio 2015 zijn wij begonnen met het uitdenken van het wooninitiatief. In december 2015 hebben we stichting Majstro opgericht van waaruit we het wooninitiatief willen realiseren. 

Veel tijd is besteed aan het bezoeken van andere wooninitiatieven en het bepalen van wat het best zal gaan werken voor wooninitiatief Majstro. Daarnaast is overeenstemming bereikt met Stichting Zorgwiel van waaruit de zorg georganiseerd gaat worden.

Dit document beschrijft de plannen zoals we die nu voor ons zien. Op onderdelen zal, vooral in samenspraak en samenwerking met een woningcorporatie, investeerder, eventueel betreffende gemeente en andere betrokkenen, het projectplan verder in detail uitgewerkt gaan worden.

Het streefjaar van in gebruik name van wooninitiatief Majstro is 2020.

  
 
 
Afbeelding invoegenfoto | Masha Adriaans